Produkty

w opakowaniach

OFERTA

Produkty w opakowaniach

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach są zobowiązani do spełnienia ustawowych poziomów recyklingu, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

WIEDZA

Rodzaje opakowań

OPAKOWANIA JEDNOMATERIAŁOWE

Jeżeli wykorzystujesz do zapakowania swoich produktów wprowadzanych na rynek krajowy lub sprowadzasz do Polski produkty w opakowaniach wykonanych z wymienionych poniżej materiałów, to zgodnie z ustawą musisz zapewnić ich recykling, aby nie płacić kary w postaci opłaty produktowej:

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Jeżeli wykorzystujesz do zapakowania swoich produktów wprowadzanych na rynek krajowy lub sprowadzasz do Polski produkty w opakowaniach, które są wykonane z co najmniej dwóch warstw opakowań jednomateriałowych, które nie mogą być ręcznie oddzielone. Przy pomocy Green Recovery Organizacji Odzysku możesz także zapewnić ustawowe poziomy recyklingu w zakresie opakowań wielomateriałowych.

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH

Jeżeli produkujesz substancje będące środkami niebezpiecznymi w świetle ustawy z lub sprowadzasz do Polski takie substancje, których są substancje we wskazanych klasach toksyczności ostrej, są rakotwórcze, mutagenne lub działają szkodliwie na rozrodczość, czy też stwarzają zagrożenie dla środowiska wodnego we wskazanych klasach toksyczności, to może się okazać, że ciążą na Tobie obowiązki zapewnienia ustawowych poziomów recyklingu opakowań po środkach niebezpiecznych. Przy pomocy Green Recovery Organizacji Odzysku możesz także zapewnić ustawowe poziomy recyklingu w zakresie tych opakowań.

KORZYŚCI

Podczas współpracy zapewniamy

zapewnienie ustawowych poziomów recyklingu

1.

realizację obowiązku przeprowadzenia Publicznych Kampanii Edukacyjnych

2.

wsparcie ekspertów z branży

3.

cykliczne szkolenia z obszarów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska

4.

sprawozdawczość w obszarze objętym umową, w tym BEZPŁATNE złożenie sprawozdań o masie opakowań wytworzonych, przywiezionych „pustych” oraz wywiezionych opakowań za granicę

5.