Rejestracja

BDO

WARTO WIEDZIEĆ

Rejestracja BDO

Rejestr BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Opakowaniami jest rejestrem powołanym na kanwie przepisów ustawy o odpadach. Sam rejestr powstał w roku 2018 – 24 stycznia. Rejestr BDO jest rejestrem elektronicznym oraz odstępnym (z pewnymi włączeniami). Sam rejestr obejmuje XV różnych działów oraz 34 tabele, które dotyczą szeroko rozumianej branży opadowej oraz są związane z działalnością podmiotów wprowadzających na polski rynek opakowania (w tym opakowania wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych), produkty (opony, oleje, preparaty smarowe), sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz podmioty zobligowane do pobierania opłaty recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego.

Rejestr BDO jest dostępny pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/ Liczba podmiotów wpisanych do rejestru zmienia się każdego dnia. Prowadzony on jest przez Marszałka Województwa w zakresie działalności przedsiębiorcy na terenie danego województwa. Wpis do rejestru może być na wniosek podmiotu objętego wpisem lub z urzędu w zakresach wskazanych w ustawie o odpadach. Wniosek składa się elektronicznie przez potwierdzenie swoje tożsamości w krajowym węźle identyfikacji elektronicznej.

Wpis w rejestrze BDO na wniosek wymagany jest zgodnie z ustawą o odpadach m. in. dla wprowadzających:
• produkty (dział II tabela 1)
• pojazdy (dział III tabela 1)
• sprzęt elektryczny i elektroniczny (dział IV tabela 1)
• produkty w opakowaniach (dział Vi tabela 4)
• baterie i akumulatory (dział V tabela 1)

Wpis może być związany z obowiązkiem uiszczenia należnej opłaty za udzielenie wpisu do rejestru. Przed rozpoczęciem działalności należy uzyskać wpis w odpowiednich działach i tabelach rejestru BDO. Uzyskanie wpisu BDO z urzędu nie zwalnia przedsiębiorcy z weryfikacji
i aktualizacji wpisu w obszarach związanych z koniecznością uzyskania wpisu na wniosek.