Warto

wiedzieć

WARTO WIEDZIEĆ

Możesz na nas polegać

Posiadamy dogłębne zrozumienie praw i przepisów dotyczących właściwej utylizacji odpadów. Mamy niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby poradzić sobie nawet z najbardziej skomplikowanymi potrzebami w zakresie recyklingu, uwalniając naszych klientów od ciężaru bycia na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami.

WIEDZA

Ważne zagadnienia

Zgodnie z art. 3 ustawy opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. 

Więcej dowiesz się w sekcji CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Zgodnie z art. 8 pkt 10 jest to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch warstw różnych materiałów, które nie mogą być ręcznie oddzielone i które tworzą integralną całość, która składa się z pojemnika wewnętrznego i obudowy zewnętrznej oraz którą napełnia się, przechowuje, transportuje i opróżnia w takiej formie. 

Więcej dowiesz się w sekcji CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Zgodnie ustawami produktowymi obowiązki ustawowe każdy wprowadzający może realizować samodzielnie lub przez podpisania umowy z organizacją odzysku.
Organizacja odzysku zawsze jest spółką akcyjną o wymaganym i wskazanym w danej ustawie kapitale (1 000 000 zł – organizacja odzysku, 2 500 000 zł – organizacja odzysku opakowań).

Organizacje odzysku/organizacje odzysku opakowań przejmują obowiązki wsadzane w ustawach od wprowadzających na podstawie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Więcej dowiesz się w sekcji CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Opłata rejestrowa/opłata roczna są opłatami obowiązkowymi m.in. dla wprowadzających baterie i akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, wprowadzających opony, oleje smarowe, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań o ile podmioty te nie posiadają wpisu do rejestru o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

W roku, w którym wpłacana jest opłata rejestrowa, nie jest wymagana opłata roczna. Opłatę roczną za utrzymanie numeru rejestrowego BDO zobowiązani są wnieść w/w podmioty do końca lutego każdego roku. Niewniesienie opłaty rocznej (jeżeli jest należna), skutkuje wykreślenie podmiotu z rejestru BDO, a bez numeru rejestrowego nie można prowadzić działalności.

Więcej dowiesz się w sekcji CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Sprawdź również: