Ważne

terminy

WARTO WIEDZIEĆ

Ważne terminy

Zapewnienie ustawowych poziomów recyklingu, odzysku czy poziomów zbierania to jedne z podstawowych obowiązków wprowadzającego produkty w opakowaniach, produkty w rozumieniu ustawy, czyli opony, oleje, preparaty smarowe, czy wprowadzającego baterie i akumulatory. Dzięki rzetelnemu wywiązaniu się z tego obowiązki chronisz swoją firmę przed koniecznością wynoszenia opłaty produktowej, jednak równie ważną kwestią jest złożenie w odpowiednim terminie sprawozdania do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Współpracując z nami, nie musisz się o tym martwić.

W obszarach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska jest wiele sprawozdań i terminów, o których każdy przedsiębiorca musi pamiętać, chcąc należycie wywiązywać się nałożonych przez ustawodawcę obowiązków. Najważniejsze z nich to:

Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego/hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte obowiązkiem pobrania opłaty recyklingowej. Wniesienie opłaty na rachunek urzędu Marszałkowego właściwego ze względu na miejsce jej pobrania.

✔ 15 stycznia (za IV kwartał roku poprzedniego)
✔ 15 kwietnia (za I kwartał roku bieżącego)
✔ 15 lipca (za II kwartał roku bieżącego)
✔ 15 października (za III kwartał roku bieżącego)

Do 28 lutego każdego roku obowiązek uregulowania opłaty rocznej do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego dla każdego wprowadzającego zgodnie z ustawą o odpadach art. 57, o ile podmioty te nie posiadają wpisu do rejestru o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który należy potwierdzić przy składaniu wniosku. Opłatę roczną wnosi się na numer rachunku bankowego właściwego urzędu marszałkowskiego do końca lutego każdego roku. Opłata ta jest nienależna w roku, w którym została uiszczona opłata roczna.

Wysokość określa rozporządzenie: D20180184.pdf

Do 28 lutego sprawozdanie do Krajowego Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
https://www.kobize.pl/ 
dla podmiotów korzystających ze środowiska. Firmy posiadające np. samochody służbowe, czy koty grzewcze.

Do 15 marca każdego roku za rok poprzedni dla:

✔ producenta opakowań
✔ przywożącego z zagranicy opakowania
✔ wywożącego za granicę opakowania
✔ wprowadzającego torby z tworzywa sztucznego objęte obowiązkiem pobrania opłaty recyklingowej
✔ wprowadzającego opakowania
✔ wprowadzającego opakowania wielomateriałowe
✔ wprowadzającego opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin
✔ wprowadzającego opakowania po środkach niebezpiecznych będącymi środkami ochrony roślin
✔ wprowadzającego produkty (opony, oleje, przeparty smarowe)
✔ wprowadzającego pojazdy zobligowanego do posiadania umowy ze stacją demontażu pojazdów
✔ wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny
✔ wprowadzającego baterie i akumulatory

Do 15 marca każdego roku za rok poprzedni m.in. dla:

✔ wytwarzającego odpady
✔ zbierającego odpady
✔ przetwarzający odpady
✔ zakładów przetwarzania
✔ stacji demontażu pojazdów
Do 15 marca dla wprowadzającego:

✔ baterie i akumulatory przenośne
✔ produkty w opakowaniach
✔ sprzęt elektryczny i elektroniczny

Do 31 marca dla wprowadzającego produkty (opony/oleje/preparaty smarowe).

Do 31 mara Sprawozdanie do Marszałka Województwa dla podmiotów korzystających ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Złożenie raportu KOBIZE nie jest tożsame ze złożeniem sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska.